Polityka ochrony danych osobowych

Polityką ochrony danych osobowych informujemy jakie dane osobowe zbieramy, w jakich celach i w jaki sposób z nich korzystamy, kim jesteśmy oraz jakie masz prawa. Pismo służy przekazaniu informacji, o której mowa w art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, które obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Informacje podane poniżej są bardzo ważne, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z ich treścią.

 

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest DERMO HAIR CLINIC Marzena Frączek, numer NIP 7342388407, (dalej „My”)

Możesz się z nami skontaktować:

 • listownie na adres: DERMO HAIR CLINIC Marzena Frączek, ul. Żółkiewskiego 15,
 • 33-300 Nowy Sącz,
 • mailowo na adres: info@dermohairclinic.pl

 

W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe, uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania, wykorzystujemy w następujących celach:

 1. realizacji celów na podstawie Twojej zgody – (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 a) RODO np.:
  • korzystanie z usług newsletterowych,
  • przekazywania informacji na temat produktów i usług oraz o prowadzonych promocjach,
  • wydarzeń lub akcji organizowanych przez nas, poprzez np. pocztę tradycyjną, e-mail, newsletter, kontakt telefoniczny, SMS – y,
 2. zawarcia i wykonania łączącej nas umowy – (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO np.:
  • w ramach korzystania z naszych usług
  • sprzedaży produktów
  • obsługi zapytań do nas kierowanych (np. poprzez formularz kontaktowy),
 3. realizacji obowiązku niezbędnego do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – (podstawa prawna: art6 ust 1 c) RODO np.:
  • przekazanie danych na żądanie sądu, policji.

Czy podawanie danych osobowych jest konieczne?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Wymagamy od Ciebie podania danych, niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, w związku z każdą transakcją lub usługą. Jeżeli nie zostaną nam podane niezbędne dane osobowe, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji rozpocząć współpracy. Jeżeli przepisy prawa np. ze względów podatkowych będą wymagać od nas innych niezbędnych danych ich podanie jest konieczne w celu nawiązania czy utrzymania z nami współpracy. Podanie danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego jest dobrowolne – w szczególności nie warunkuje to zawarcia i wykonania umowy.

 

Komu możemy przekazać Twoje dane?

DERMO HAIR CLINIC może udostępniać Twoje dane osobowe:

 1. współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc wykonywać nasze usługi;
 2. podmiotom z nami współpracującym, uczestniczącym w wykonywaniu naszych usług:
  1. firmy / instytuty / ośrodki służby zdrowia, które wykonują zlecone przez nas badania i testy
 3. innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:
  1. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
  2. podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.
 4. organom państwowym, np. sądy, prokuratura, organy podatkowe

 

Czy Twoje dane trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Twoje dane nie będą przekazywane poza EOG.

 

Jak długo możemy przechowywać Twoje dane?

W przypadku korzystania z Twoich danych na podstawie zgody, korzystamy z tych danych osobowych do momentu jej cofnięcia i rezygnacji z celów osiąganych dzięki niej.

W transakcjach związanych z realizacją usług przez okres realizacji transakcji oraz czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem usług, zawartej na skutek transakcji, maksymalnie 3,5 roku od dnia dokonania tych transakcji lub do czasu uprawomocnienia.

W związku z realizacją przepisów prawa Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okresy określone w przepisach np. podatkowych.

W okresie, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych będziemy przechowywać Twoje dane osobowe.

 

Na czym polega automatyczne podejmowanie decyzji?

Na podstawie Twojej zgody możemy wykorzystywać Twoje dane do profilowania. Jednakże podejmowanie decyzji nie będzie następowało w formie zautomatyzowanej i nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 

Jakie przysługują Ci uprawnienia?

 1. Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych:
  • prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w tym prawo do informacji o Twoich danych osobowych oraz uzyskania kopii danych osobowych,
  • prawo sprostowania danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do uzupełnienia danych niekompletnych,
  • prawo usunięcia danych osobowych,
  • prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przeniesienia danych osobowych,
  • prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • prawo cofnięcia w każdym momencie każdej zgody bez podawania przyczyn oraz bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • prawo do sprzeciwu wobec:
   1. przetwarzania przez nas Twoich danych na potrzeby marketingowe, w tym wobec tzw. profilowania (tj. sprzeciwu wobec przekazywania Ci informacji o naszych promocjach, ofertach, produktach, usługach, akcjach i wydarzeniach, w tym ofertach specjalnych), przy czym po wniesieniu takiego sprzeciwu nie wolno nam już będzie przetwarzać Twoich danych dla celów marketingowych;
   2. przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych do celów wynikających z tzw. prawnie uzasadnionych interesów przez nas realizowanych – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.
 2. Swoje prawa wymienione w punkcie 1 możesz realizować w każdym czasie, występując z odpowiednim żądaniem.
 3. Z żądaniami opisanymi w punkcie 1 możesz wystąpić do firmy DERMO HAIR CLINIC.
 4. Mamy obowiązek udzielenia Ci informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniami, o których mowa w punkcie 1, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin, o którym mowa powyżej, możemy przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania Twojego żądania musimy Cię jednak poinformować o przedłużeniu terminu wraz z podaniem jego przyczyn.
 5. Jeżeli nie podejmujemy działań w związku z Twoimi żądaniami, o których mowa w punkcie 1, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informujemy Cię o powodach niepodjęcia działań oraz możliwości wniesienia przez Ciebie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Dany Osobowych oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed Sądem.
 6. Jeżeli będziemy mieli uzasadnione wątpliwości dotyczące Twojej tożsamości, w związku ze zgłoszeniem żądania możemy poprosić Cię o podanie dodatkowych informacji niezbędnych do jej potwierdzenia.
 7. Udzielimy Ci informacji, o których mowa w punkcie 4 – 6 wyżej, na piśmie, według naszego wyboru:
  • listem poleconym, na podany przez Ciebie adres pocztowy lub
  • drogą elektroniczną, na podany przez Ciebie adres e-mail, za wyjątkiem przypadków gdy:
   1. przekażesz nam swoje żądanie drogą elektroniczną i nie zażądasz udzielenia informacji w innej formie – wówczas przekażemy Ci informacje na podany przez Ciebie adres e-mail;
   2. zażądasz udzielenia informacji ustnie, a Twoja tożsamość zostanie przez nas potwierdzona innymi sposobami – wówczas udzielimy Ci informacji ustnie.
 8. Wszelka komunikacja i działania podejmowane przez nas w związku z Twoimi żądaniami, o których mowa w punkcie 1 powyżej, są wolne od opłat. Jeżeli jednak Twoje żądania będą ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, np. z uwagi na ustawiczny charakter, będziemy mogli:
  • pobrać opłatę, uwzględniającą administracyjne koszty udzielenia informacji, komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo
  • odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.
 9. Każdego odbiorcę, któremu zostały ujawnione przez nas Twoje dane osobowe poinformujemy o żądaniu sprostowania lub uzupełnienia lub usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, których dokonaliśmy na wskutek zgłoszonego do nas żądania. Nie będziemy musieli przekazywać takich informacji jedynie wówczas, gdy okaże się to niemożliwe (np. zlikwidowano firmę DERMOHAIR CLINIC) lub będzie to wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku (dane ujawniono wiele lat temu oraz pomimo podjętych prób nie udało się nawiązać kontaktu z odbiorcą).
 10. Na Twoje żądanie, poinformujemy Cię o odbiorcach, którym przekazaliśmy informacje o sprostowaniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Twoich danych osobowych, a także o odbiorcach, których nie udało się nam powiadomić.